ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ว่าด้วยการปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2557 
              [รายละอียด]

ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ว่าด้วยการปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2555  
              [รายละเอียด]

  ประกาศ เรื่องการเพิ่มคะแนนความดีให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 
               
[รายละเอียด]

สรุปผลการคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2555
             [รายละเอียด]
สรุปบันทึกความดี โครงการของหายได้คืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255
            [ภาคเรียนที่ 1]     [ภาคเรียนที่ 2]
 คำสั่ง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555
              [รายละเอียด]  [วันจันทร์]  [วันอังคาร]   [วันพุธ]   [วันพฤหัสบดี]    [วันศุกร์]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2555
              [รายละเอียด]
เวรรักษาความปลอดภัยนักการภารโรง
                [รายละเอียด]
รายชื่อครูเวรวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2555
            [รายละเอียด]  [รายชื่อ]