เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

นางศิรนันท์ บำรุงกุล
การวิจัยและพัฒนาชุดทดลองทางฟิสิกส์ "Mini Airtrack"

บทคัดย่อ

นางศิรนันท์ บำรุงกุล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างความเข้าใจในแนวความคิดหลักและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ (ERICP Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ Self Assessment Repost (SAR) ตามแนวทางรางวัลเกณฑ์คุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ประจำปีการศึกษา 2554 - 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

นายเสน่ห์ คำสมหมาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการบริหารเชิงระบบแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

บทคัดย่อ

นายสุรศักดิ์ ศรีเกิด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของฟังชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ

นางสาวสุคนธมารินทร์ สว่างภพ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ
สืบสานนิทานอาเซียนล้ำค่า ผ่านผญาคำกลอน

บทคัดย่อ

นางรังษี พลโคกก่อง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสรุปบทเรียนโดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ

นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรียนรู้โวหารภาพพจน์กับพี่มดแดง

บทคัดย่อ

นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์
ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการให้บริการการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

บทคัดย่อ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นพวรรณ สว่าวบุญ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศษสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่อ

โครงงานประวัติศาสตร์ บุญคูณลาน ปราสาทรวงข้าว วิถีชาวบ้านตาบลเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
( Boonkoonlarn ; Rice’s ear Castle, Nue Villagers’s life style)

บทคัดย่อ

นางประจักษ์ ปรีพลู
การพัฒนาการเขียนสะกดคำด้วยเกม วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

บทคัดย่อ

รองผู้อำนวยการอุดม กัสมัง

การศึกษาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   ปีการศึกษา 2553

นางปิยะธิดา ขันฑ์ชลา
ผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

บทคัดย่อ

ครูสุรจิตร โลหะมาศ

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทคัดย่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นางเครือวัลย์ ปัญญามี
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านกาฬสินธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

ครูชวลิต แสงศิริทองไชย

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทคัดย่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทคัดย่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

นางปาริชาติ ราชฤทธิ์
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสาตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ

นางพจนีย์ จีระสมบัติ
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องมหันตภัยร้ายสิ่งเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

บทคัดย่อ

นางดวงกมล ยงประพัฒน์
การสร้างและพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ชุด หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

นายถวัลย์ สารการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

บทคัดย่อ

นายบุญชิด หนองเสนา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

นางประหยัด ทองภูธรณ์
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องอริยสัจ 4 ชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

นางศุภลักษณ์ แอกตาแสง
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

บทคัดย่อ

นายฉัตรชัย ขันธวุธ
รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา วันสำคัญของพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

บทคัดย่อ

นายทศพล ภูบุญรอด
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องงเพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

นางธิชาพร มหาแสน
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดคุณค่าของชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

 

ครูยุพาพร สุภารี


การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทคัดย่อ
บทเรียนสำเร็จรูป
แผนการจัดการเรียนรู้

 

ครูอรุณศรี โชติไสว


การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ รายวิชา การร้อยมาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทคัดย่อรายงานวิจัย 
หนังสือเสริมประสบการณ์  
                      

 

ครูนิพรลัย  ศรีสิงห์

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

                            
 

ครูศรัญญา   จันทร์เพ็ญ  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  กาลเวลา (Tense) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  Present Simple Tense

 

ครูนันท์นภัส  พิมพะนิตย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3์

 

ครูสุระศักดิ์  ศรีเกิด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

[แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์]

 


ครูญานษา สุวรรณรักษ์

scoun การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมีเพิ่มเติม

 

ครูวิจิตร ภูโอบ

scoun การจัดบริการแนะแนวผ่านระบบการประยุกต์ใช้ Social Network Facebook (เฟสบุ๊ค)

 

ครูญาณิศา  วิเชียรเพริศ

scoun การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการสร้างคำ รายวิชา  ท 33101        
     ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ครูละอองดาว  จิตต์พิริยะการ

scoun รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  เรียนรู้โวหารภาพพจน์
     กับพี่มดแดง
 

 

ครูสุกัญญา เถื่อนฤาชัย

scoun การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การผูกเงื่อนและการผูกแน่น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หลักสูตรลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   

scoun ชุดการสอนที่ 1 เงื่อนพิรอด , เงื่อนขัดสมาธิ

 

ครูรดา ฉายผาด

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ครูสุปัน อำภวา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค33101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาปริมาตรของปริซึม

แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาปริมาตรของปริซึม

 

 

ครูรติพร พิมพ์สิงห์

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้  รายวิชา ส 41202พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง

 

 

ครูพรชัย ครองยุติ

f บทคัดย่อ เรื่อง การแสดงพื้นเมือง ชุด ระบำไตรภูนิมิต

f แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแสดงพื้นเมือง ชุด ระบำไตรภูนิมิต

f บทเรียนวีดิทัศน์ู้ การแสดงพื้นเมือง ชุด ระบำไตรภูนิมิต

 

รองผู้อำนวยการอุดม กัสมัง

บทคัดย่อ

 

ครูวันประการณ์ กาญจันดา

f บทคัดย่อ

f แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

คุณครูจุฑาภรณ์ วิเชียรภักดิ์

ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง พหุนาม

 

 

คุณครู

สุพัฒน์์ วงค์์วิเศษ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยโปรแกรม Pro Desktop
บทคัดย่อ

 

 

คุณครูกวี เนื่องโพธิ์

ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง ความหมายของความน่าจะเป็น

บทคัดย่อ

 

คุณครูกฤษฎาคม ปัญจะ

บทเรียนการ์ตูน เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเขียน

บทคัดย่อ

 

คุณครูทวีศักดิ์ บุญเลิศ

บทคัดย่อ

 

คุณครูศิริวรรณ ศรีทอง

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่ององค์กรธุรกิจ

บทคัดย่อ

 

คุณครูอภิชาติ บัวเกิด

บทคัดย่อ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้

 

คุณครูจารุวรรณ อักษร

บทเรียนแบบเสริมทักษะคณิตศาสตร์

เรื่องความหมายของเลขยกกำลัง

 

คุณครูสายัณต์ มงคลสินธุ์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขและพลศึกษา

เรื่องความปลอดภัยในชีวิต

 

คุณครูธิชาพร มหาแสน

บทคัดย่อ  การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                      เรื่อง คุณค่าของชีวิตและครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

หนังสืออิเลคทรอนิกส

 

คุณครูบังอร  ไชยวรรณ

บทคัดย่อ  การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา 32101
                      เรื่อง การสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

คุณครูทิพย์พร เกิดมี

ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ  รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

คุณครูดาว เปียนาค

บทคัดย่อ ผลการใช้บทเรียนโปรแกรมประกอบภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
                ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อำเภอเมือง
                จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 
 

คุณครูอังคณา กำจรเมนุกูล โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ
                แก้ปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น

 

 

คุณครูพิษณุกุล กุลธวัชศิริ
* เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องความฟังก์ชั่น
บทคัดย่อ
แผนการสอน

 

 

คุณครูวรวิทย์ ช่างเหล็ก
* รายวิชางานเขียนแบบเบื้องต้น
เรื่องงานเขียนแบบเบื้องต้น

 

 

คุณครูวิศณุ พลวิจิตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
รายวิชาโลกดาราศาตร์และอวกาศ
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาตร์ ชั้นม.5

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 

คุณครูพิทักษ์ อักษร
ชุดสื่อประสมเรื่อง แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
ชุนนุมฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล (คู่มือนักเรียน)
บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 บทที่9 บทที่10 บทที่11
แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล (คู่มือครู)
บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 บทที่9 บทที่10 บทที่11

ชมคลิปวีดีโอการฝึก

http://video.google.com/videoplay?docid=3936696758491028004&hl=en

 

 

คุณครูชวลิต แสงศิริทองไชย
* รหัสวิชา ง30272 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Desktop ระดับชั้น ม.3
การออกแบบขัน

 

 

คุณครวรรณี พันธ์ไสว
รหัสวิชา อ41201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
บทคัดย่อ
แผนการสอน
แบบฝึกทักษะ

 

 

คุณครูปวีณา เหมาะทอง
* วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3
เรื่อง Direct-Indirect Speech and
Conditional Sentences

 

 

คุณครูมัณฑนา แพทย์ผล
* วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

 
คุณครูพูลทรัพย์ วุฒิปรีดี
*วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
เรื่อง เศษส่วน
 
คุณครูบังอร กุลชนะรงค์
* กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.3
เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต
 

ครูบัณฑิต กำจรเมนุกูล
download รูปภาพ

 


คุณครูรัชนีพร ภูแสงสี
วิชาคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
คุณครอาทิตย์ กายะเสนา
เรื่องโครงสร้างเครื่องยนต์เบื้องต้น
 

คุณครูดวงกมล ยงประพัฒน์
เรื่อง น้ำใส ไตรพระ

 
คุณครูอดิศักดิ์ เพชรฤาชา
ประดิษฐ์กระถางประดับไม้ด้วยไม้
 
คุณครูจำรูญ บำรุงกุล
คู่มือนักเรียน การฝึกทัีกษะงานช่างพื้นฐาน
 
คุณครชวนพิศ โนนสินชัย
รู้จักงานเนะแนว
 
คุณครูบุญชิต หนองเสนา
หน้าที่และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
 
คุณครูประหยัด ทองภูธรณ์
บทคัดย่อ
นวัตกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่าน
 
คุณครูลลิตา กระเบา
บทคัดย่อ
 
คุณครูพรมงคล วงศ์วิเศษ
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องหน้าที่ชาวพุทธ
 

คุณครูฉวีวรรณ กองทอง
พระพุทธศาสนา (ส33201)

 

คุณครูสุปัน อำภวา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค33101)
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง "การหาปริมาตรของปริซึม"
แบบฝึกทักษะ เรื่อง "การหาปริมาตรของปริซึม"

 
คุณครูประเสริฐ สองสี (โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม)
ศิลปะพื้นฐาน (ศ33101)
เรื่อง การแกะสลักเทียน
 
คุณครูศรีสิริ กมลกาญจน์วิไล
บทคัดย่อ
บทที่ 1
แบบวัดพฤติกรรม
วิเคราะห์หลักสูตร
 
คุณครูศักดิ์ชัย อดิรสรณกุล
บทคัดย่อ
 
คุณครูอรพิน ธารไชย
บทคัดย่อ
 

คุณครูเจริญสุข สุณะไตรย์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31101)
แผนการสอน, แบบฝึกเสริมทักษะ

 
คุณครูศรัญญา นาฏฤทธิ์
สังคมศึกษา ม.4
บทคัดย่อ
 
คุณครูสุพัตรา  อุดรบูรณ์
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเกร็ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการกรุงไทยยุววาณิช
 

คุณครูเฉลิมศักดิ์  อุดรบูรณ์
การผลิตสบู่กรีเซอรีน
Power Point เรื่องกรดอมิโน

 
คุณครูวิไลวรรณ ศุขศานต์
การพัฒนาสื่อประสมเรื่องการเพิ่มคำ
 
ครูศศิธร  เจนวิริยะกุล
บทคัดย่อ
 
ครูจิตตรา พลวิจิตร์
บทคัดย่อ