[ตารางการแข่งขัน]

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
[คำสั่ง ที่ 110/2559]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
      เวลา 09.00 - 16.30 น.
      ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
      เวลา 09.00 - 16.30 น.
      ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการปรับพื้นฐานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
[รายละเอียด]

ค่ายภาษาอังกฤษ และภาษาจีน English Camp and Chinese Camp 2016
[ใบขออนุญาตผู้ปกครอง]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559   
     
[ ประกาศ ]
ระดับชั้น ม.1
     [ ม.1 ความสามารถพิเศษ ]    
     [ ม.1 ทั่วไป ]                                
     [ ม.1 ในเขตพื้นที่ ]
ระดับชั้น ม.4
     [ ม.4 ความสามารถพิเศษ ]

 
    [ ม.4 วิทย์ คณิต นิติศาสตร์ ม.3 เดิม ]
     [ ม.4 วิทย์ คณิต นิติศาสตรื์ ทั่วไป ]
     [ ม.4 วิทย์ คณิต ม.3เดิม ]
     [ ม.4 วิทย์-คณิต(ม.3ทั่วไป) ]
     [ ม.4 ศิลป์ คำนวณ ม.3 เดิม ]
     [ ม.4 ศิลป์ ภาษา ทั่วไป ]
     [ ม.4 ศิลป์ ภาษา ม.3 เดิม ]

     [ ม.4 ศิลป์คำนวณทั้วไป ]

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
[ประกาศ]


ตรวจสอบผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2558
     ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2556

                        [ คลิก Link1 ]      [ คลิก Link2]

 

ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สอบคณิตศาสตร์นานาชาติ รอบ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร โดยจะออกเดินทางจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เวลา 06.00 น. พร้อมรับบัตรเข้าห้องสอบ (ผู้แจ้ง คุณครูกาญจนา ลาภบุญเรือง)

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา  2558
   [เอกสาร]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (TSM)  
      โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(GC)
      โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษา ศิลปะ และสังคมที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (IP)   
      โครงการห้องเรียนพิเศษ International Math Science : IMS
 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
       [รายละเอียด]

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TSM)  
            [รายละเอียดโครงการ]
      ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)    
            [รายละเอียดโครงการ]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GC)  
            [รายละเอียดโครงการ]
      ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษา ศิลปะ และสังคมที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (IP)   
            [รายละเอียดโครงการ]
      ห้องเรียนพิเศษ International Math Science : IMS   
            [รายละเอียดโครงการ]

ประชาสัมพันธ์ โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ "science test" ครั้งที่ 7
รายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาอาคาร ๑๐๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ รายละเอียด ]
[ รูปภาพ 1 ] [ รูปภาพ 2 ]

ประกาศผลการสอบแข่งขันความรูู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
[ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6]
[ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
[ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2]
[ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3]
[ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4]
[ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5]

ประกาศผลสอบ Science test ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูและบุคลากรมางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ Science Test ครั้ง 7 ปีการศึกษา 2558
บัญชีรายชื่อ

ประก่าศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล

บัญชีรายชื่อ
แผนผังโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ขึ้นใหม่ 

รายละเอียด

แบบกรอกข้อมูล แฟ้มประวัติและผลงาน
รายละเอียด

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียด
แนวปฏิบัติฯ
แบบ รร.๑
ตัวอย่างแบบรายงาน

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ "Science Test" ครั้งที่ 7

รายละเอียด
ใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดเวลา เปิด-ปิด เครื่อง SCAN ลายนิ้วมือ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณ"ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๘
บันทึกแจ้งประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการฯ
คำสั่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
คำสั่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง มอบหมายงานรองผผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558

รายละเอียด

คำสั่่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโ๕รงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558

รายละเอียด

ประกาศ ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
    
     คลิก
แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ด่วน
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.คำสั่ง สพม.24 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ รายละเอียด
2. คำสั่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด
3. คำสั่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38.(2) รายละเอียด
4. คำสั่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ รายละเอียด
5. คำสั่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (ปีที่ 5) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปี 2558
บันทึกข้อความแจ้ง รายละเอียด
ตัวอย่าง download file
แบบฟอร์ม download file

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ข้าราชการครู รายละเอียด
พนักงานราชการ รายละเอียด
ลูกจ้างประจำ รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว_ครูอัตราจ้าง รายละเอียด
อัตราจ้างประจำสำนักงาน+ครูธุรการ รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว 17
download file
download file
ประชาสัมพันธ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
download file
วิธีการแยก file. rar หรือ file. zip

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายละเอียด

download คู่มือสำหรับประชาชน
เอกสารการรับนักเรียน
เอกสารการขอย้ายเข้าเรียน
เอกสารการขอย้ายออกนักเรียน
เอกสารการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
เอกสารการขอลาออก
เอกสารการขอเทียบโอนผลการเรียน
เอกสารการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
เอกสารการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

แบบคัดกรองนักเรียน

แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท
แบบคัดกรองความสามารถในการอ่าน เขียน ม.ต้น
แบบคัดกรองความสามารถในการอ่าน เขียน ม.6

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
[รายละเอียด]


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558
[บันทึกข้อความแจ้ง] [รายละเอียด]


คำสั่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 81/2558

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.00 - 16.30 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.00 - 16.30 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (TSM), ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (GC) ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2558
[ตารางกำหนดการกิจกรรมเข้าค่าย ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ]
[ตารางกำหนดการ ณ วังดุม เมาท์เทนแคมป์ กาญจนบุรี]

ประชาสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน

[รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
คู่มือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัญชีรายชื่อแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TEPE Online

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558

[หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา]

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2558

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " คุรุสดุดี "
รางวัลคุรุสภา
ครูผู้สอนดีเด่น
แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประเภท ครู
แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 เมษายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศฉบับภาษาไทย
ประกาศฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
    [รายละเอียด]

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4
ผลการสอบจัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีศักยภาพเข้าเรียนต่อชั้น ม.4

แผนกลยุทธ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่าง

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.4

 

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4

บัญชีรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

[ รายละเอียด ]

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

[ กำหนดการ ]

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ระเบีบการเรียนซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

[ รายละเอีย]

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

[ รายละเอียด ]

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
[ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558] [TQA] [SWOT กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ]
[ผลการวิเคราะห์ SWOT กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ] [แบบฟอร์มงบหน้าโครงการฯ]
[แบบฟอร์มโครงการฯ] [แบบฟอร์มการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์]

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

แบบรายงาน

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 (TSM)
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (MEP)
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4 (GC)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา ชั้น ม.4 (TSL)

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อ

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา)

[แผนพัฒนาตนเอง] [รายงานแผนพัฒนาตนเอง] [รายละเอียดการพัฒนาตนเอง] [ตัวอย่าง]
[แบบรายงานประวัติการพัฒนาตนเอง]
[แบบรายงานประวัติการได้รับรางวัล]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพ

ประกาศ

ประการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

[ปฎิทินการรับสมัคร]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : TSM
ห้องเรียน Mini English Program : MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : GC
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา : TSL
นักเรียน ม.3 (เดิม)ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร๋ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2557 รายชื่อ

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 6
ประกาศผลการทดสอบ [รายละเอียด]
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [รายละเอียด]

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ [รายละเอียด]

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 [รายละเอียด]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 [รายละเอียด]
ระดับมัธยมศึกษาปีที 2 [รายละเอียด]
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 [รายละเอียด]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 [รายละเอียด]
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 [รายละเอียด]


ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test ครั้งที่ 6)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียด
แผนผังอาคาร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557

[รายชื่อ]

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2557‏

[วิชาวิทยาศาสตร์] [วิชาคณิตศาสตร์]

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  “Science  Test”   ครั้งที่  6

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์-พิทยาสรรพ์ จัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ “Science Test” ครั้งที่ 6 ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใช้ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เดิม เนื้อหาที่ใช้สอบ คือ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เนื้อหาที่ใช้สอบ คือ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา เท่านั้น
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง  การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  “Science   Test”    ครั้งที่   6 

รายละเอียด

ประกาศแก้ไขการสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  5  ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ประกาศ
เอกสารสอบราคาซื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 4/2557
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

กำหนดการกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน To Be Number One ปฎิบัติธรรมนำความดีสู่สังคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ณ วัดป่าพุทธมงคล ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557
กำหนดการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ

หมายเหตุ ให้ส่งแบบรายงานที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2557
การทดสอบวัดความรู้ด้านหลักสูตรและการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ฯ
ระเบียบการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบฯ
บัญชีรายชื่อครูผู้เข้าสอบวัดความรู้ฯ

การทดสอบวัดความรู้ด้านหลักสูตรและการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบ 1 แบบทดสอบ 2
แนวข้อสอบหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ชุดที่ 1
แนวข้อสอบหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ชุดที่ 2การนำเสนอโครงงานของนักเรียน โครงการนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

[กำหนดการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6]

"โครงการครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558

[หนังสือ สพฐ.] [โครงการครูดีในดวงใจ] [ปฏิทินโครงการ] [แนวปฏิบัติ] [แบบประเมิน] [แบบประวัติ]

ประชาสัมพันธ์ "วันเข้าพรรษา คือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

[รายละเอียด1] [รายละเอียด2 ] [ชุดความรู้]

ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

[รายละเอียด]
[ตัวอย่างแบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล]
[ตัวอย่างรูปเล่มการเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล]

กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 ลงทะเบียนเรียน  วันที่  19  พฤษภาคม  2557
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  วันที่  16  พฤษภาคม  2557

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่  12,13,14,16,17,18  พฤษภาคม  2557 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ  เวลา  07.30 – 08.30  น. 

รายชื่อนักเรียนและกำหนดการปฐมนิเทศ

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 15 พฤษภาคม  2557  เวลา  08.30  - 12.00  น. ณ  หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ  เวลา  07.30 – 08.30  น.
(การแต่งกาย  ชุดนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์)


ประชาสัมพันธกิจกรรมค่ายบูรณาการ การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2557

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
กำหนดการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์จากเอเอฟเอสเขตกาฬสินธุ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
การรับสมัคร เข้าร่วมโครงการเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ 1 ปี  รุ่นที่  54 ( พ.ศ. 2558 -2559)

[รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์จากโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กำหนดเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
กำ หนดการ
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

[ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
[ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม)]

[ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสั่งจองรูปในงานพิธี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน  เปิดป้าย อาคารเฉลิม พระเกียรติ  7 รอบ          พระชนมพรรษา และนิทรรศการ 220  ปี  เมืองกาฬสินธุ์ ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วัน พุธ ที่ 19 มีนาคม 2557

รายละเอียด

ตัวอย่างรูป ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TSM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา (TSL) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557
ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TSM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา (TSL) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ในงานมหกรรมโปงลาง  แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี   2557
คลิกดูรายละเอียด

แจ้งการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตัวอย่างแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม


ขอเชิญชมและ ร่วมการประกวดกิจกรรมเยาวชนงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ เวทีกิจกรรมเยาวชน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ตารางกำหนดการประกวดกิจกรรมเยาวชน
หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชน
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน 57
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งไทยสากลและดนตรีพื้นเมือง

 

ประกาศผลการสอบ "science test" ครั้งที่ 5
รายชื่อนักเรียนผู้ทำคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น

ประกาศผลสอบ"science test" ครั้งที่ 5
ผลการสอบ "science test" แต่ละระดับชั้น

 

โครงการก่อสร้าง "อาคาร ๑๐๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์" และ เชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

หนังสือขอความอนุเคราะห์
โครงการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กำหนดการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๑๐๐ ปี และกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ก.พ.ส. คืนสู่เหย้า

 

 

ขอเชิญชม และร่วมการประกวดกิจกรรมเยาวชนในงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี   2556 ระหว่างวันที่  1 - 7  พฤศจิกายน   2556 ณ  เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
1. กิจกรรม  :  การประกวดแดนซ์เซอร์เยาวชน ( 2 พฤศจิกายน 2556)
2. กิจกรรม  :  การประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชน ( 3 พฤศจิกายน 2556)

[กิจกรรมการประกวด]
[หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชน]
[ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน]

รับสมัครบุคลากรเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียตนาม)
[รายละเอียด]

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
[แบบรายงาน]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานราชการ
[รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม]
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
[รายละเอียด]

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ
[รายละเอียดภาษาไทย]
[รายละเอียดภาษาภาษาอังกฤษ]

ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเลขานุการประจำสำนักงานโครงการ MEP
[รายละเอียดครูไทย]
[รายละเอียดครูต่างชาติ]
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (Lab  Boy)
[รายละเอียด]

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
[รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่1] รายงานตัววันที่ 27 มีนาคม 2556
[รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ] รายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2556
[รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั่วไป) ] รายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2556

 

ประกาศการประกวดวงดนตรีสากล
การแข่งขันกีฬา “วอลเลย์บอลชายหาดกาฬสินธุ์ ซีเล็คทูน่า ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน  2556
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
[ประกาศ]
[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1]
[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประจำปีการศึกษา 2556 
[รายละเอียด]

ประกาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับบัตรเข้าห้องสอบและรับฟังรายละเอียดการเปิดแผนการเรียน ศิลป์ - คำนวณ ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้น ม. 1  วันที่ 6-8  มีนาคม 2556  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อาคาร 10)
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนใน
โครงการพิเศษ ประจำปี 2556
มีดังต่อไปนี้
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(GC)
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(TSM)
นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ(MEP)
นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ(TSL)
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2556
 [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ]ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด MEP ระดับชั้น ม. 1
รายละเอียด TSM ระดับชั้น ม. 1
รายละเอียด TSL ระดับชั้น ม.4
รายละเอียด GC   ระดับชั้น ม.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2556
ตารางสอบ [ ม.1 - ม.3 ]   [ ม.4 - ม.6 ]
งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี  2556
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด ประจำปี 2556
ตารางกำหนดการประกวดกิจกรรมเยาวชน
หลักเณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชน
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม [เพิ่มเติม]
ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ "Science Test" ครั้งที่ 4
ผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  “Science   Test”    ครั้งที่   4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูล รายละเอียด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลสอบแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4
[ผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่  4  ปีการศึกษา  2555]
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  เรื่อง  สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
ประกาศ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
[รายระเอียด]
ประกาศ โรงเรียนกาฬสินธุื์พิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่ออาคาร "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา" และตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ผู้สนใจดูข้อมูล {รายละเอียด}
ขอเชิญครู บุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี
[รายละเอียด]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนร่วม
ณ Auckland Girl's Grammar School เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
[รายละเอียด]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคุณภาพภายนอก(รอบสาม) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ รายละเอียด ]

ประชาสัมพันธ์โครงการตุ๊กตาอาเซียน TSL
[รายละเอียด]

ประกาศรับสมัครนักเรียนทุน
เรียนร่วม ณ Auckland Girl's Grammar School
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
[ รายละเอียด ]
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
[ รายละเอียด ]
ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 และ 3
 เข้าร่วมการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(TME)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2555 
 [ รายละเอียดโครงการ ] [ใบสมัคร ]

ขอเชิญชม คาราวานวิทยาศาสตร์ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ฯ

สุดยอดรางวัลดีเด่นระดับประเทศ!!
ในงานประกาศภาพยนตร์สั้นจริยะธรรม
ในหัวข้อ พุทธชยันตี
นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ได้รับรางวัลดีที่สุดในโครงการ
รับโล่ประทานพร้อมทุนการศึกษา
20,000 บาท
โดยมีคุณศรรามเทพพิทักษ์
และคุณนุ่นวรนุชให้เกียรติ
เป็นพิธีกรในงาน
[ภาพกิจกรรม]

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมเวียตนาม
ระหว่างวันที่ 5-14 มิถุนายน 2555
[รายละเอียด]

  ขอแสดงความยินดีกับทีม Cassia Robot 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ " ส.ส.ท. ยุวชน ประจำปี 2555" ประเภทหุ่่นยนต์ซ่าท้ากึ๋น (Cool Robot Show) รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรี
สมาชิกทีม
  1. นายธนกร สุริยวนากุล
  2. นายวรานนท์ โกศล
  3. นายรัตนชัย จำเริญบุญ
  4. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสา (ครูที่ปรึกษา)

              [ ภาพกิจกรรม ]

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ (Kalasinpittayasan School Announcement of Foreign Language Teacher Vaccncies)
 [ รายละเอียด 1 ]
 [ รายละเอียด 2 ]
 [ Announcement 1 ]
 [ Announcement 2 ]

ชุดการแสดงโปงลางกาฬสินธุ์ VDO Ponglang KALASIN
VDO Ponglang KALASIN 1
VDO Ponglang KALASIN 2
VDO Ponglang KALASIN 3
VDO Ponglang KALASIN 4

saak

ผู้บริหารที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลดใบสมัครได[ ที่นี่ ] [ เว็บไซต์สมาคม ]