ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.4

 

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4

บัญชีรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

[ รายละเอียด ]

กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

[ กำหนดการ ]

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ระเบีบการเรียนซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

[ รายละเอีย]

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

[ รายละเอียด ]

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
[ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558] [TQA] [SWOT กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ]
[ผลการวิเคราะห์ SWOT กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ] [แบบฟอร์มงบหน้าโครงการฯ]
[แบบฟอร์มโครงการฯ] [แบบฟอร์มการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์]

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

แบบรายงาน

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 (TSM)
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 (MEP)
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4 (GC)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา ชั้น ม.4 (TSL)

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อ

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา)

[แผนพัฒนาตนเอง] [รายงานแผนพัฒนาตนเอง] [รายละเอียดการพัฒนาตนเอง] [ตัวอย่าง]
[แบบรายงานประวัติการพัฒนาตนเอง]
[แบบรายงานประวัติการได้รับรางวัล]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพ

ประกาศ

ประการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

[ปฎิทินการรับสมัคร]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : TSM
ห้องเรียน Mini English Program : MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : GC
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา : TSL
นักเรียน ม.3 (เดิม)ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร๋ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2557 รายชื่อ

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ครั้งที่ 6
ประกาศผลการทดสอบ [รายละเอียด]
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [รายละเอียด]
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [รายละเอียด]

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ [รายละเอียด]

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 [รายละเอียด]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 [รายละเอียด]
ระดับมัธยมศึกษาปีที 2 [รายละเอียด]
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 [รายละเอียด]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 [รายละเอียด]
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 [รายละเอียด]


ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test ครั้งที่ 6)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียด
แผนผังอาคาร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557

[รายชื่อ]

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2557‏

[วิชาวิทยาศาสตร์] [วิชาคณิตศาสตร์]

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  “Science  Test”   ครั้งที่  6

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์-พิทยาสรรพ์ จัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ “Science Test” ครั้งที่ 6 ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใช้ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เดิม เนื้อหาที่ใช้สอบ คือ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เนื้อหาที่ใช้สอบ คือ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา เท่านั้น
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง  การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  “Science   Test”    ครั้งที่   6 

รายละเอียด

ประกาศแก้ไขการสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  5  ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ประกาศ
เอกสารสอบราคาซื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 4/2557
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
    [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาเวียตนาม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

รายละเอียดการับสมัคร

กำหนดการกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน To Be Number One ปฎิบัติธรรมนำความดีสู่สังคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ณ วัดป่าพุทธมงคล ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557
กำหนดการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ

หมายเหตุ ให้ส่งแบบรายงานที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2557
การทดสอบวัดความรู้ด้านหลักสูตรและการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ฯ
ระเบียบการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบฯ
บัญชีรายชื่อครูผู้เข้าสอบวัดความรู้ฯ

การทดสอบวัดความรู้ด้านหลักสูตรและการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบ 1 แบบทดสอบ 2
แนวข้อสอบหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ชุดที่ 1
แนวข้อสอบหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ชุดที่ 2การนำเสนอโครงงานของนักเรียน โครงการนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

[กำหนดการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6]

"โครงการครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558

[หนังสือ สพฐ.] [โครงการครูดีในดวงใจ] [ปฏิทินโครงการ] [แนวปฏิบัติ] [แบบประเมิน] [แบบประวัติ]

ประชาสัมพันธ์ "วันเข้าพรรษา คือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

[รายละเอียด1] [รายละเอียด2 ] [ชุดความรู้]

ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

[รายละเอียด]
[ตัวอย่างแบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล]
[ตัวอย่างรูปเล่มการเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล]

กำหนดการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 ลงทะเบียนเรียน  วันที่  19  พฤษภาคม  2557
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  วันที่  16  พฤษภาคม  2557

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่  12,13,14,16,17,18  พฤษภาคม  2557 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ  เวลา  07.30 – 08.30  น. 

รายชื่อนักเรียนและกำหนดการปฐมนิเทศ

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 15 พฤษภาคม  2557  เวลา  08.30  - 12.00  น. ณ  หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ  เวลา  07.30 – 08.30  น.
(การแต่งกาย  ชุดนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์)


ประชาสัมพันธกิจกรรมค่ายบูรณาการ การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2557

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
กำหนดการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์จากเอเอฟเอสเขตกาฬสินธุ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
การรับสมัคร เข้าร่วมโครงการเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ 1 ปี  รุ่นที่  54 ( พ.ศ. 2558 -2559)

[รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์จากโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กำหนดเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
กำ หนดการ
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

[ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
[ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม)]

[ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสั่งจองรูปในงานพิธี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน  เปิดป้าย อาคารเฉลิม พระเกียรติ  7 รอบ          พระชนมพรรษา และนิทรรศการ 220  ปี  เมืองกาฬสินธุ์ ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วัน พุธ ที่ 19 มีนาคม 2557

รายละเอียด

ตัวอย่างรูป ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TSM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา (TSL) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557
ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TSM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา (TSL) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ในงานมหกรรมโปงลาง  แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี   2557
คลิกดูรายละเอียด

แจ้งการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตัวอย่างแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม


ขอเชิญชมและ ร่วมการประกวดกิจกรรมเยาวชนงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ เวทีกิจกรรมเยาวชน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ตารางกำหนดการประกวดกิจกรรมเยาวชน
หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชน
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน 57
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งไทยสากลและดนตรีพื้นเมือง

 

ประกาศผลการสอบ "science test" ครั้งที่ 5
รายชื่อนักเรียนผู้ทำคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น

ประกาศผลสอบ"science test" ครั้งที่ 5
ผลการสอบ "science test" แต่ละระดับชั้น

 

โครงการก่อสร้าง "อาคาร ๑๐๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์" และ เชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

หนังสือขอความอนุเคราะห์
โครงการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กำหนดการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๑๐๐ ปี และกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ก.พ.ส. คืนสู่เหย้า

 

 

ขอเชิญชม และร่วมการประกวดกิจกรรมเยาวชนในงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี   2556 ระหว่างวันที่  1 - 7  พฤศจิกายน   2556 ณ  เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
1. กิจกรรม  :  การประกวดแดนซ์เซอร์เยาวชน ( 2 พฤศจิกายน 2556)
2. กิจกรรม  :  การประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชน ( 3 พฤศจิกายน 2556)

[กิจกรรมการประกวด]
[หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชน]
[ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน]

รับสมัครบุคลากรเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียตนาม)
[รายละเอียด]

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
[แบบรายงาน]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานราชการ
[รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม]
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
[รายละเอียด]

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ
[รายละเอียดภาษาไทย]
[รายละเอียดภาษาภาษาอังกฤษ]

ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเลขานุการประจำสำนักงานโครงการ MEP
[รายละเอียดครูไทย]
[รายละเอียดครูต่างชาติ]
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (Lab  Boy)
[รายละเอียด]

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
[รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่1] รายงานตัววันที่ 27 มีนาคม 2556
[รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ] รายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2556
[รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั่วไป) ] รายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2556

 

ประกาศการประกวดวงดนตรีสากล
การแข่งขันกีฬา “วอลเลย์บอลชายหาดกาฬสินธุ์ ซีเล็คทูน่า ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน  2556
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
[ประกาศ]
[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1]
[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประจำปีการศึกษา 2556 
[รายละเอียด]

ประกาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับบัตรเข้าห้องสอบและรับฟังรายละเอียดการเปิดแผนการเรียน ศิลป์ - คำนวณ ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้น ม. 1  วันที่ 6-8  มีนาคม 2556  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อาคาร 10)
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนใน
โครงการพิเศษ ประจำปี 2556
มีดังต่อไปนี้
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(GC)
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(TSM)
นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ(MEP)
นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ(TSL)
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2556
 [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ]ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด MEP ระดับชั้น ม. 1
รายละเอียด TSM ระดับชั้น ม. 1
รายละเอียด TSL ระดับชั้น ม.4
รายละเอียด GC   ระดับชั้น ม.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2556
ตารางสอบ [ ม.1 - ม.3 ]   [ ม.4 - ม.6 ]
งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี  2556
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด ประจำปี 2556
ตารางกำหนดการประกวดกิจกรรมเยาวชน
หลักเณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชน
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม [เพิ่มเติม]
ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ "Science Test" ครั้งที่ 4
ผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  “Science   Test”    ครั้งที่   4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูล รายละเอียด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลสอบแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4
[ผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่  4  ปีการศึกษา  2555]
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  เรื่อง  สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
ประกาศ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
[รายระเอียด]
ประกาศ โรงเรียนกาฬสินธุื์พิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่ออาคาร "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา" และตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ผู้สนใจดูข้อมูล {รายละเอียด}
ขอเชิญครู บุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี
[รายละเอียด]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนร่วม
ณ Auckland Girl's Grammar School เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
[รายละเอียด]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคุณภาพภายนอก(รอบสาม) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ รายละเอียด ]

ประชาสัมพันธ์โครงการตุ๊กตาอาเซียน TSL
[รายละเอียด]

ประกาศรับสมัครนักเรียนทุน
เรียนร่วม ณ Auckland Girl's Grammar School
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
[ รายละเอียด ]
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
[ รายละเอียด ]
ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 และ 3
 เข้าร่วมการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(TME)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2555 
 [ รายละเอียดโครงการ ] [ใบสมัคร ]

ขอเชิญชม คาราวานวิทยาศาสตร์ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ฯ

สุดยอดรางวัลดีเด่นระดับประเทศ!!
ในงานประกาศภาพยนตร์สั้นจริยะธรรม
ในหัวข้อ พุทธชยันตี
นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ได้รับรางวัลดีที่สุดในโครงการ
รับโล่ประทานพร้อมทุนการศึกษา
20,000 บาท
โดยมีคุณศรรามเทพพิทักษ์
และคุณนุ่นวรนุชให้เกียรติ
เป็นพิธีกรในงาน
[ภาพกิจกรรม]

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมเวียตนาม
ระหว่างวันที่ 5-14 มิถุนายน 2555
[รายละเอียด]

  ขอแสดงความยินดีกับทีม Cassia Robot 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ " ส.ส.ท. ยุวชน ประจำปี 2555" ประเภทหุ่่นยนต์ซ่าท้ากึ๋น (Cool Robot Show) รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรี
สมาชิกทีม
  1. นายธนกร สุริยวนากุล
  2. นายวรานนท์ โกศล
  3. นายรัตนชัย จำเริญบุญ
  4. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสา (ครูที่ปรึกษา)

              [ ภาพกิจกรรม ]

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ (Kalasinpittayasan School Announcement of Foreign Language Teacher Vaccncies)
 [ รายละเอียด 1 ]
 [ รายละเอียด 2 ]
 [ Announcement 1 ]
 [ Announcement 2 ]

ชุดการแสดงโปงลางกาฬสินธุ์ VDO Ponglang KALASIN
VDO Ponglang KALASIN 1
VDO Ponglang KALASIN 2
VDO Ponglang KALASIN 3
VDO Ponglang KALASIN 4

saak

ผู้บริหารที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลดใบสมัครได[ ที่นี่ ] [ เว็บไซต์สมาคม ]