นายธีรพงษ์ กล้าขยัน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล
นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม
นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค
นายอิทธิพล  พลโคกก่อง
นายจำรูญ บำรุงกุล นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ นางอรุณศรี แจ่มเสียง นางมนสิชา อุดรบูรณ์
นางจิตตรา พลวิจิตร์ นางสาวกันตา พรานป่า นางสุกัญญา เถื่อนฤาชัย นางสาวพิชญา ตริสกุล
นางสาวลมัย ฆารไสว นางสาววันเพ็ญ สืบบุตร นายชาญ์นนท์ ศิลปแก่น นายชิตวิชัย  อิ่มรุ่ง