นายชวลิต  แสงศิริทองไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอดิศักดิ์  เพชรฤาชา
นางผกากรอง  สุขแสงรัตน์
น.ส.อุดมลักษณ์  สำราญรื่น
นายอิทธิพล  พลโคกก่อง
นายธีรพงษ์ กล้าขยัน นายธวัช รังสร้อย นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์ นายอัมพร ธรรมประชา
นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้ นายจำรูญ บำรุงกุล นางวราภรณ์ นิยมธรรม
นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ นางอรุณศรี แจ่มเสียง นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล
นางศิริวรรณ ศรีทอง นางมนสิชา อุดรบูรณ์ นายสมัย สังวิเศษ นายสุรจิตร โลหะมาศ
นางอรุณี ช่างปัน นางจิตตรา พลวิจิตร์ นางสาวกันตา พรานป่า นางสุกัญญา เถื่อนฤาชัย
นางสาวลมัย ฆารไสว นางสาววันเพ็ญ สืบบุตร นายชาญ์นนท์ ศิลปแก่น นางสาวพิชญา ตริสกุล
นายชิตวิชัย  อิ่มรุ่ง นางสาวพิรดา  มาลาม นางสาววิไลรัตน์  พาดี นางสาวเนตรชนก ศรีโท