นางพิสมัย พงษ์ศรีลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ
นายวิศณุ  พลวิจิตร์
นางนภาพร  พรมรัตน์
นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัย
นางรัตนา  ลครรำ
นางขวัญจิตต์  เชาว์พานิช
นายศักดิ์ชัย  อดิสรณกุล
นายวัชรพงศ์  เอกตาแสง
นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้
นางสมคิด  ภูถมดี
นายนิรันต์  ม่องคำหมื่น
นางอะโน  มรรควิจิตร
นายอมรฤทธิ์  อุทรักษ์
นางสุกัญญา  ชัยปัญญา
น.ส.ปารินทร์  ราชภักดี
นางระดา  สินธุศิริ
น.ส.ณัฐริกา  ฉายสถิตย์
น.ส.ยุพาพร  สุภารี
นางอรนิจ  นาชัยเวียง
นายสุริยา  โพธิ์เปี้ยศรี
นายกริชรัตน์  แพทย์ผล
นายโกศล  สีสังข์
นางสาวธิติยา บุญเสนาะ
นายสายวสันต์  วารี
น.ส.ญานษา  สุวรรณรักษ์
น.ส.เนียรนภา  ขจรโมทย์
น.ส.ชุติกาญจน์ วารีขันธ์
น.ส.อรนุช  โวหารกล้า
นางสาวนันทิยา พัฒนชัย
นางสาวธารทิพย์ จันทรนิมะ
นางสาวสุภาพร อาคะราช
น.ส.จีราภรณ์  มิ่งขวัญ
นางชยุดา กนึกรัตน์
นางอัจฉรา ทิพย์อุทัย
น.ส.รัตติยา  ภูบุญเติม
น.ส.รุ่งฤดี  ชนะมาน
น.ส.เพลินพิศ  ป้องวิชัย น.ส.สุพัตรา นนทะภา นางลินดา  เขจรแข นางพัชณีย์ นาแถมทอง
   
  นางจีรนันท์ ผลเรือง นายเฉลิมศักดิ์ อุดรบูรณ์