นางจุฑาภรณ์  วิเชียรภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพัฒนาพร  เขจรนิตย์
นายอภิชาติ บัวเกิด
นางมัณฑนา แพทย์ผล
นางศุภตา  แสงใส
นางสุภัทรา  ศรีเกิด
ว่าที่ ร.ต. พิษณุกุล  กุลธวัชศิริ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนพวรรณ  สว่างบุญ
นางวราภรณ์ แจ่มพงษ์
นายทินกร ฉายมงคล นางสาวจารินี โกศล นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ นางศริยา ระดาฤทธิ์
นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน นายสุระศักดิ์ ศรีเกิด นางนาถนภา สารทะวงศ์ นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง
นางสาวเสาวนิตย์ อาจวิชัย นางสาวกัลยา ศิริแสงสกุล นางสาวจีรกานต์  อุทโท นางวาสนา  คงสมมาตร
     
นายพลวิวัฒน์ ปะระทัง