นายวิจิตร  ภูโอบ
หัวหน้างานแนะแนว
นายพีรพิศ  โพธิทองดี
นางศศิธร  เจนวิริยะกุล
น.ส.ศุภนิตย์  พุทธิวงศ์
นางดาว  เปียนาค