นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นายชวลิต แสงศิริทองไชย
นายธวัข รังสร้อย
นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล
นายสุรจิตร โลหะมาศ
นางสาวพิรดา มาลาม 
นางสาวเนตรชนก ศรีโท นางสาววิไลรัตน์ พาดี
นางสาวบุณรดา ปากดีสี