นายพรชัย ครองยุติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายกฤษฎาคม ปัญจะ
นายเดชฤทัย ฉายจรุง
นายรุ่งทิวา วารีบ่อ
นางสุรัตยา สาคมิตร
   
นางวรัญช์ฤดี ปลื้มกิตติยากรณ์