_________________________________________________________

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ได้เข้าร่วมโครงการ "แบ่งปันความรู้ จากพี่สู่งน้อง"

ในตลาดนัดงานวิจัย วันที่ 25-26 กรกรฎาคม 2559 ณ โรงเรียนมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร