_________________________________________________________

เด็กหญิงสกุลกานต์ พงษ์คำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 โครงการ TSM
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
‘เล่านิทานภาษาอังกฤษ’
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประจำปีการศึกษา 2559