_________________________________________________________
เด็กหญิงธนัตพร รัตนโรจนากุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 โครงการ TSM
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
‘พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ’
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประจำปีการศึกษา 2559