_________________________________________________________
เด็กชายปวรุตม์ ญาณประเสริฐ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โครงการ TSM
ผลงานเด่น
1.เหรียญทอง Multi Skills ระดับภาค
2.ทุนเต็มจำนวน YES ไปแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี 1 ปี
3.รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับประเทศ
4.พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558