_________________________________________________________
นางสาววานิต้า ไพรัตน์
กล่าวสุนทรพจน์  ภาษาเกาหลี