_________________________________________________________
ขอแสดงความยินดี
นางสาวสุนิสา ยืนยงค์
นักเรียนพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2553
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์