_________________________________________________________

กิจกรรม ก.พ.ส. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9