_________________________________________________________

กิจกรรมผู้ว่าฯ เยี่ยมโรงเรียน ก.พ.ส.