_________________________________________________________

สีเขียว-เหลือง

สีเขียว : เป็นสีของใบต้นขี้เหล็ก หมายถึง ความสดชื่นความร่มเย็น ความมีชีวิตและความเจริญงอกงาม โรงเรียนใช้สีเขียว เพื่อมุ่งให้นักเรียนเป็นผู้มีความเจริญทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาที่เฉียบแหลม
สีเหลือง : เป็นสีของดอกขี้เหล็ก หมายถึง ความสวยงาม ความสงบสุข และความมีศึลธรมตามหลักพุทธศาสนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ใช้สีเหลือง เพื่อมึ่งให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอ่อนโยนนุ่มนวล
มีกิรียามารยาทอันดีงามมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลทั่วไป
เขียวเหลือง : เมื่อสีเขียวและสีเหลืองมารวมกันเข้า เปรียบประดุจกับการดำเนินชีวิตของลูกเขียวเหลืองที่ใช้วิธีการแห่งพุทธปัญญา ในการพัฒนาตนเองและสังคม ให้เจริญก้าวหน้าสีบไป