_________________________________________________________

จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่  10 พฤศจิกายน  2559

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

จำนวนห้องที่เปิดสอน

จำนวนห้องตามเกณฑ์ กคศ.

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

333

365

698

15

18

มัธยมศึกษาปีที่ 2

296

327

623

15

16

มัธยมศึกษาปีที่ 3

294

350

644

15

16

รวม ม.ต้น

923

1,042

1,965

45

50

มัธยมศึกษาปีที่ 4

243

348

591

15

15

มัธยมศึกษาปีที่ 5

246

348

594

15

15

มัธยมศึกษาปีที่ 6

243

367

610

18

15

รวม ม.ปลาย

732

1,063

1,795

48

45

รวมทั้งสิ้น

1,655

2,105

3,760

93

95