Clock

พบครูก่อนใช้แผนฯ (ดับเบิลคลิก ปุ่ม play)

010101

แผนจัดการเรียนรู้วิฃาศิลปะพื้นฐาน
สาระหลักที่ 1  (ทัศนศิลป์สร้างสรรค์) 

เรื่อง การแกะสลักเทียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ                 รายวิชา  ศิลปะพื้นฐาน                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
สาระหลักที่  1  ทัศนศิลป์                                                                           จำนวน  40   ชั่วโมง

    มาตรฐาน  ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    มาตรฐาน  ศ  1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล
            1.2.1  เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ
            1.2.2  ซาบซึ้ง  เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย  มีส่วนร่วมในการสร้างงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   :   ทัศนศิลป์สร้างสรรค์                                               จำนวน  12  ชั่วโมง


เรื่อง  การแกะสลักเทียน (4)                                                                        จำนวน   3  ชั่วโมง                                                                                                

1.  สาระสำคัญ
งานศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน ทางด้านจินตนาการและแสดงออกของมนุษย์ การแกะสลักเทียน เป็นวิธีสร้างสรรค์งานศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในวิชาศิลปะ สาขาทัศนศิลป์  ประเภทงานประติมากรรม (Sculpture)  การแกะสลักเทียนเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบ  หรือสร้างสรรค์ความงามอื่นๆ ลงบนสื่อที่เป็นขี้ผึ้งหรือเทียน เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา การแกะสลักเทียนจะเน้นลักษณะผลงานออกมาในรูปแบบของศิลปะไทย (ลายไทย)

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
          1.  นำความรู้และทักษะทางทัศนศิลป์มาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ๆ  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          2.  มีความรู้ความเข้าใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและสังคมกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ
          3.  ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรมไทย และการแกะสลักเทียนตามความถนัด  และสนใจได้ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า

3.  สาระการเรียนรู้
     3.1  ประติมากรรมไทย
     3.2.  การแกะสลักเทียน
           3.2.3.1  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ
           3.2.3.2  การเขียนลายแม่แบบ
           3.2.3.3  การปฏิบัติการแกะสลักเทียน
4.  กระบวนการเรียนรู้  (ทักษะปฏิบัติ,อภิปรายกลุ่ม)

      ขั้นนำ

 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
 2. ครูนำสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะ  ดังนี้

      ก. วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนเราอย่างไร  (คำตอบที่คาดหวัง  เช่น  การดำเนินชีวิตที่มีเกียรติ  ที่การสร้างอนุสรณ์สถานที่สำคัญต่าง  ๆ  เป็นต้น)

      ข. จงยกตัวอย่างงานศิลปะไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ  เช่นการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  (คำตอบที่คาดหวัง แบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีที่ใช้

ศิลปะในการแสดงออกทางวัฒนธรรม)

      ขั้นสอน

       -  นักเรียนดูสื่อซีดีรอม  พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลในสื่อซีดีรอมที่ครูสร้างขึ้น  เรื่องขั้นตอนการเขียนลายกระจังตาอ้อย ลายกระหนก  3  ตัว  ขั้นตอนการเขียนลาย ปั้นลายและการแกะสลักดินน้ำมันและเทียนให้เป็นลวดลายต่างๆ   10  นาที
       -  ให้นักเรียนช่วยกันเสนอแนวคิดและแสดงความคิดเห็นเรื่องขั้นตอนการเขียนลวดลายขั้นต่างๆที่ยังสงสัยก่อน แล้วชักถามความเข้าใจ  กับครู  พร้อมให้ครูสาธิตการเขียนลายอย่างง่ายๆตามขั้นตอนในใบงานที่แจกให้ดังนี้
      1.  ลายกระจังตาอ้อย
      2.  ลายกระหนก  3  ตัว
      3.  ประจำยาม
      4.  กระจังรวน
    -  นักเรียนช่วยกันอภิปรายชักถามความสงสัยในขั้นตอนการเขียนลายต่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องการตีกรอบเส้นลาย  การบาก ลาย  สอดไส้ลาย  วิธีวัดขนาดและแบ่งตัวลาย
    -  สาธิตการเขียนลายทั้ง 4  ชนิดในห้องเรียน
    -  แสดงเครื่องมือแกะสลักดินน้ำมันและเทียนให้นักเรียนดูว่าแต่ละชนิดใช้งานอย่างไร

    -  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละประมาณ  4-6  คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย  แต่ละกลุ่มคัดเลือกประธานกลุ่ม  รองประธาน  และเลขานุการกลุ่ม  แบ่งภาระหน้าที่กันให้ชัดเจน  ครูกำหนดหัวข้อในการปฏิบัติ  คือในแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษาและเขียนลายโดยจะได้แบบลายไม่เหมือนกัน   กำหนดเวลาในการทำงานเขียนลายแม่แบบ จากนั้นนำลายแม่แบบมาทำการแกะสลักดินน้ำมันและเทียน กลุ่มละ  1.30  นาที  ตัวแทนกลุ่มนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้น โดยกล่าวถึงขั้นตอนการทำงาน ปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานเป็นทีม ฯลฯ การพูดในเวลาที่กำหนด  3  นาที
หัวข้อในการอภิปราย
1.   การแกะสลักดินน้ำมัน   มีผลงานของกลุ่มประกอบการอภิปราย
2.    การแกะสลักเทียน  มีผลงานของกลุ่มประกอบการอภิปราย
3.    ให้นักเรียนคิดค้นวัสดุใหม่ๆอะไรบ้างที่ใช้แทนเทียนได้     (พร้อมยกตัวอย่างงานที่สร้างสรรค์โดยใช้วัสดุอื่นๆสร้างสรรค์งานศิลปะแทนเทียน และดินน้ำมัน)
      -  ตัวแทนกลุ่มรับใบความรู้  เรื่อง  ศิลปประจำชาติ  แล้ว ศึกษาตามกิจกรรมที่ระบุในใบความรู้
      -  นักเรียนบันทึกสาระสำคัญลงสมุด
      -  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
      -  นักเรียนปฏิบัติการเขียนลาย “กระหนก  3  ตัว” ตามแบบใบงานที่มอบให้ ซึ่งขั้นตอนเขียนลวดลายดูจากครูสาธิตในห้องเรียน และดูจากสื่อซีดีรอมที่ใช้สอน เนื่องจากลายกระหนก  3 ตัว  เป็นลายพื้นฐาน และหัวใจของการเขียนไทย  สามารถนำมาฝึกเขียนลายเพื่อนำไปปฏิบัติการแกะสลักดินน้ำมัน และเทียนได้เช่นเดียวกันกับลายอื่นๆ

     ขั้นสรุป

 1. ตัวแทนกลุ่มอภิปรายสรุปหน้าชั้น  (ผลจากการศึกษาใบความรู้)  ดังนี้
 2. คุณค่าและความงามของงานศิลปะลวดลาย
 3. คุณค่าและความงามของศิลปะปูนปั้นในสถานที่ต่างๆ
 4. ครูเป็นผู้ประเมิน  โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  และแบบสังเกต
 5. นักเรียนประเมิน  โดยใช้แบบประเมินผลงานกลุ่ม
 6. ครูให้การเสริมแรงตามแต่กรณี

5. สื่อการเรียน/แหล่งเรียนรู้

  1. ภาพ
  2. ใบความรู้
  3. ใบงาน
  4. สื่อซีดีรอม

6. กระบวนการวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมิน
   1. แบบทดสอบก่อนเรียน – แบทดสอบหลังเรียน  จำนวน  15  ข้อ
   2. แบบประเมินผลงานกลุ่ม  -  นักเรียนเป็นผู้ประเมิน
   3. แบบประเมินการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  -  ครูเป็นผู้ประเมิน
   4. แบบสังเกตพฤติกรรม
  2. สังเกต  จากการตอบคำถาม

7. คุณธรรม -จริยธรรมที่ควรเน้น

  1. ความมีระเบียบวินัยในตนเอง
  2. การตรงต่อเวลา
  3. ความรับผิดชอบ
  4. ความสามัคคี

8.กิจกรรมต่อเนื่อง / กิจกรรมเสนอแนะ

  1. ปฏิบัติงานกลุ่ม กำหนดกลุ่มละ 8-10  คน  ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ  เช่น  ห้องสมุดภูมิปัญญาชาวบ้าน  ผู้นำชุมชน  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  แหล่งสืบค้นข้อมูลทาง
   อินเทอร์เน็ต http://www.prc.ac.th/newart/webart/history08.html  , www.tubon.com  และโดยการค้นหาภาพลวดลายปูนปั้นจากแหล่งสืบค้นดังกล่าว จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน โดยระบุที่มาของภาพให้ชัดเจน  กำหนดส่งภายใน  สัปดาห์หน้า  (  5  คะแนน)

บันทึกผลหลังการสอน  (แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7  )
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                       ลงชื่อ
                                                                                                 (นายประเสริฐ  สองสี  )                        
                                                                                                           ผู้สอน

 

                                                                                        ลงชื่อ
                                                                                                       (นายนิคม  วิชัยโย)
                                                                                                 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                                                   ………./………/………..

 

 

 

ดู VDO สาธิตการแกะลายด้วยดินน้ำมัน (ดับเบิลคลิกปุ่ม play)


    

 

เนื้อหาที่นักเรียนจะต้องสืบค้น..ไปที่ใบความรู้...ครับ ใช้เวลา 10 นาที ก่อนทำข้อสอบหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้

ใบงาน ให้นักเรียนเขียนลายกระหนกสามตัวตามแบบที่กำหนดในใบความรู้ ส่งชั่วโมงหน้า

 

 

 

     

 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร : 0-4381-5802 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ " คำขวัญ" ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน หลีกหนีความจนได้ดีนักแล " คติพจน์" ความสามารถ ควบคู่ คุณธรรม " ปรัชญา" กนฺยา นจารี กนฺยานํ ปาปการี จ ปาปก ํ (ทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว)